HZVV meer dan voetbal alleen

1950-1955; De velden van Roelof van Echten

Er gaat niets boven de geur van gemaaid gras en dauwnatte velden, met dank aan Roelof van Echten

Beste HZVV-ers gezamenlijk zijn wij onderweg naar ons 60-jarig bestaan. Wij hebben er nu al zin in. In de clubbladen kijken wij terug op deze 60 jaar in perioden van 5 jaar. Uw pseudo-huis-historicus E.B.J. Kreuzeman bespreekt in deze episode de periode 1950 tot 1955.

Iedereen herinnert zich nog de problemen met ons hoofdveld aan het einde van de vorige eeuw. Ons groene laken was opnieuw ingezaaid door de Heidemij (de naam doet ook niet vermoeden dat ze veel verstand hebben van grasvelden), maar het water wilde niet weglopen. Het toenmalige bestuur heeft (onder het genot van een behoorlijke borrel) nog overwogen om met Wimbledon te bellen. Ze hebben daar immers een mooi systeem om velden af te dekken, maar uiteindelijk heeft de natuur toch z’n gang maar laten gaan. Borden als ‘pas op drijfzand’ konden tijdig worden verwijderd. Nu denkt u wellicht wat een rampzalig gedoe met graszaaiers, ambtenaren en voetbalbestuurders? Welnu, feitelijk niets nieuws onder de zon. Ook in de begin jaren van onze Rood-Witte vereniging had HZVV niets dan problemen met het veld. Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst heb ik dat al even aangehaald. Maar in 1953 is HZVV thuis gekomen op het sportpark aan de Bentincksdijk. Cynisch dat HZVV juist in 1953 verlost is geworden van de ‘overstromingproblemen’ van haar gehuurde hoofdvelden.

Wat daaraan vooraf ging

Na gezaghebbend pseudo-onderzoek in de originele notulen van de verschillende HZVV-besturen voorafgaande aan het jaar 1953 heb ik moeten concluderen dat de Hoogeveense politiek in de afgelopen decennia toch aan daadkracht gewonnen heeft. Misschien dat het ‘tempo van de tijd’ destijds ook wel iets lager lag dan in deze tijd van online/real time verwerking. Er bestond nog gelegenheid voor rustige overdenking. Die tijd is destijds dan ook ruimschoots door het Hoogeveensche gemeente bestuur genomen. Men dient het algemeen belang goed af te wegen…

Al vlak na de tweede wereldoorlog zien wij in de notulen de problemen rondom de velden boven drijven (willekeurige woordkeus). Wij zullen een aantal met u behandelen. Aangezien sprake is van een pseudo-onderzoek moet u dichterlijke vrijheden en intepretaties van uw verenigingshistoricus maar even op de koop toenemen. We beginnen met de vergadering van 19 augustus 1949. Het bestuur besluit op deze warme zomeravond nogmaals te proberen een afspraaak te maken met de gemeentesecretaris de heer E.J. Heslinga. De heer Heslinga heeft laten weten dat hij op 7, 10 of 11 october HZVV kan ontvangen. HZVV dringt aan op spoedige afhandeling. De pacht van het terrein aan de Coevorderstraatweg loopt tot 31 october 1949 en men wil eindelijk wel eens een goed voetbalveld voor haar 4 seniorenelftallen! Wellicht dat de toenmalige penningmeester die hier achter aan zit te drammen. Overigens een penningmeester die volgens kasverslagen niet meer dan een paar honderd gulden in kas heeft. Daar betalen momenteel nog geen deklaratie van…..maar door verenigingssaamhorigheid bestaan dat soort problemen helemaal niet eind jaren veertig. HZVV wil aandringen bij de gemeente op het aankopen van het terrein aan de Coevorderstraatweg door de gemeente. Eind 1949 heeft HZVV nogal last van alle materialen die de Drentse Kanaal Maatschappij op het terrein opgeslagen heeft. Op 21 november 1949 blijkt dat de KNVB het terrein Coevorderstraatweg heeft afgekeurd. HZVV wil restitutie van huur. De vergadering wordt eerder beindigd. Doctor Brouwer (nergens staat z’n voornaam) en Roelof Slot moeten om 21.00 met gemeente in overleg over nieuw op te richten sportterrein. Let op beste lezers dus in november 1949 lezen we al van het nieuwe sportterrein. Op 9 november `49 blijkt dat er geen gelegenheid tot het plaatsen van kleedgelegenheid aan Coevorderstraatweg bestaat. Op 20 december 1949 wordt een aparte commissie benoemd om gemeente te benaderen en om tot een sportpark te komen. Op 20 februari 1950 volgt het bericht dat HZVV gebruik mag maken van lokaal van timmerfabriek fa. Vos als kleedruimte. Men voetbalt inmiddels op het terrein achter café Harms. Het is grappig om te lezen dat aanvoerder Jan de Weerd een verzoek heeft ingediend om de heer Dekker te benaderen om van advies te dienen omtrent het te spelen ‘systeem’. U weet dat wel met een rechtsbinnen, stopperspil en dergelijke onvergetelijke termen. Er werd en wordt binnen HZVV nagedacht over eht spelletje.

Dan op 3 mei 1950 heeft de burgemeester toegezegd dat commissie kan worden ontvangen. HZVV wet natuurlijk niet op één paard: de EDS wordt benaderd of hun veld kan worden gebruikt. Dan in juli 1950 heeft HZVV een tip gekregen dat het terrein tegenover marschaussee aan de Pesserstraat wellicht te koop komt. Men zal de erven Bruins Slot benaderen.

Op 1 Augustus 1950 stuurt HZVV een brief aan HZVV om deel te nemen aan commissie van advies voor aanleg van sportterrein. Voorgesteld wordt dat de heer R. Slot deel zal nemen. Op 9 augustus wordt duidelijk dat het terrein aan de Pesserstraat niet geschikt is. Op 17 nov 1950 wordt het terrein van de heer Fictorie gehuurd tot 1 april 1950 voor f. 60,-. Op 19 februari 1951 blijkt dat de Streekplandienst niet wenst mee te werken aan sportvelden achter Bethesda. Let wel beste lezers: achter het oude Bethesda. Dus zeg maar ongeveer waar nu het Riagg staat (van Goghlaan). Gemeente overweegt aankoop velden van EDS. Uit te breiden met enkele percelen. Of sportpark het Noorden en de ijsclub naast ‘EDS’. Anonieme persoon wil op eigen kosten een terrein aan laten leggen t.b.v. verschillende verenigingen. Dr. Brouwer verzoekt deze mededeling als vertrouwlijk te beschouwen. Natuurlijk vragen wij ons af welke Berlusconi destijds bijna de weldoener voor de Voetballerij is geweest…

Een gezamenlijke vergadering bestuur met elftalcommissie op 4 juni 1951: Afgesteld wordt de nieuwe terreincommissie vanuit het bestuur, de elftalcommissie en de ‘spelende leden’: J. Schultink, M. Kuik, Pol, G. de Jonge, dr Brouwer. Op 30 augustus 1951: HZVV legt een bezoek af bij de heer Bosman te Pesse…de heren J. Hartman, R. Pol en J.G. Jullens komen onverrichte zake terug. Heerlijk die oude notulen. Hoewel erg moeilijk om al het handgeschrevene te ontcijferen, blijf je de heikneuterige sfeer van de jonge club opsnuiven. Zo wordt er in augustus 1951 bij de KNVB navraag gedaan in verband met de overschrijving van A. v/d Belt naar v.v. Hoogeveen. Destijds een ongekende ‘overtreding’ van ongeschreven regels. Samen-op-weg tegen de zondagvoetballers. In dezelfde vergadering wordt een brief van A. Kuik behandeld. Enkele van zijn schapen hebben de dood gevonden in de netten achter de doelpalen. HZVV wijst echter elke verantwoordelijkheid van de hand. Moeten die schapen maar niet met z’n allen op doel willen staan. Maar ja, als er één schaap op doel staat, volgen er meer zegt vanaf 1951 een bekend HZVV-spreekwoord. Boer Kuik (onbekend of het familie is van de illustere keeper A. Kuik of de rondborstige freelance journalist en jeugdbestuurder H. Kuik) zal trachten zijn schapen de beginselen van de edele voetbalsport bij te brengen. En verder lezen wij er niets meer over. ‘Als het schaap zich verhangen heeft, sloopt men het doel’ is hier dan ook niet van toepassing.

Schitterend: op 17 oktober 1951 komt in de rondvraag een vragensteller naar voren met de vraag waarom alleen HZVV-1 thee in rust krijgt? Volgens de voorzitter klopt dit niet en zal het worden hersteld. Kordaad handelen? Op 24 september 1951 discussie: De heer Noorman wil de prijs van thee in de rust niet verlagen. HZVV: dan hoeft het niet meer. Huurcontract voor terrein achter Wams is in bezit. Daarmee heeft HZVV 2 velden! Daarnaast moet nog een aantal zaken aangeschaft worden: 2 doelpalen, 1 stel nettten, 8 hoekvlaggen, 4 grensvlaggen, 3 ballen voor

ongeveer f. 300,-. Dit bedrag is echter niet in kas. Dus worden alleen palen en netten aangeschaft!

Dan op 9 oktober 1951: de fam. Koopman wil thee zetten voor f. 2,- voor één wedstrijd en voor f .2,50 voor meerdere wedstrijden. Aanschaffen 30 koppen en ketel! Plan voor Pesserstraat-terrein leeft nog: kosten f. 200-300! Veel te hoog! Er is in totaal slechts f. 250,- in kas! Dan op 24 januari 1952 nog een jaar akkoord met Wams. Kosten f 100 huur en f 50 waarborgsom. Gemeenteraad gaat sportveld aanleggen. Hoera voor HZVV! Maar het zal nog tot ver in 1953 duren voordat het werkelijk zover is. Maar pas op 19 augustus 1953 zal de heer Brummelkamp van de KNVB het nieuwe terrein keuren! Maar voor dit mooie terrein moet HZVV een huur betalen van f. 25,- per week. En HZVV had dit bedrag nog niet eens per maand kunnen betalen. Ook hier geldt: is er in 47 jaar niets veranderd?

Gaaf: het jaarverslag van 1952-1953 spreekt van het voorzien in een kleedgelegenheid door het plaatsen van een keet. Op de plaats van het zwembad de Dolfijn was een trainingsveld aangelegd. Dit was nog modderiger dan onze huidige velden. Wat een historie spreekt er uit deze oude schriftjes. De vergadering van 29 januari 1954 bepaald de cursusavonden voor jeugdleiders. Heden en verleden lopen hier door elkaar. Ook nu zijn de onze jeugdcoördinatoren druk doende om van jeugdleiders, jeugdtrainers te maken. Van de wedstrijd HZVV-ACV in 1953 heeft de NCRV een verslag gemaakt. Op maandagavond van 18.20 tot 18.30 uur wordt het wedstrijdverslag uitgezonden. Of de vijf jeugdspelers C. Smit, B. Brouwer, B. Zwiggelaar. T. Thijs en C. Jansen die opgegeven zijn voor de speciale training van A-junioren bij de afdeling Drenthe. A-junioren die op B. Zwiggelaar en C. Jansen na, niet meer terug te vinden zijn op elftalfoto’s van 1954 en later.

Maar wat houdt de sportliefhebber nu nog bezig rondom deze episode? Waarom heet het sportpark ‘Bentinckspark’. Dit is eenvoudig te verklaren omdat het veen destijds afgegraven werd eigendom was van de familie Bentinck. U weet nog wel van de jaren 1631, 1632 en zo voort waarbij onze Roelof van Echten het nog zo moeilijk heeft gehad met de sijne hollandsche participanten. Deze heren die voor f. 60.000 (miljoenenbedrag destijds) deelname aan de Compagnie van 5000 morgen en vervolgens met 2300 morgen, zich afscheiden van het ‘Echtens Hoogeveen’. Het ontstaan van de ‘Hollandsche velden’. De Bentincks hadden ingetekend voor 500 morgen, maar kregen uiteindelijk 800. Waaronder de morgen waarop wij nu ballen (voor de liefhebbers: een Drentse landmorgen is volgens ir. R. van Hees ongeveer 1,01.64 ha). Opvallend is dat de Bentinckcompagnie precies tussen de strijdende partijen ‘van Echtenscompagnie’ en ‘Hollandsche compagnie’ in lag en dat de Bentincks (Roelof z’n vrouw was Anna Bentinck; dochter van Hendrik Bentinck de drost van Salland) maar voor 500 wilden mee doen. Waarschijnlijk had Roelof ze op een verjaardag overgehaald, maar wilden ze eigenlijk niet met de schoonzoon of zwager in zee. Overigens was het nog een roemrucht gebied. Het volk in het Bentincksveen stond nogal bekend om zijn ‘luidruchtigheid’. Het gebied werd daarom ook wel het krakeelse veen genoemd. Op dit bijzondere stukje veen krakelen nu de Hoogeveense Zaterdag Voetballers.

Uit dit alles blijkt dat wij dankbaar moeten zijn dat Roelof de Bentincks zo gek heeft gekregen, dat wij de onuitputtelijke inzet van de oud-bestuursleden uit het begin van de jaren 50 moeten gedenken , omdat zij keer op keer de gemeentelijke politiek hebben bestookt zodat wij nu een dergelijke sportpark van landelijk aanzien mogen gebruiken en zelfs mogen delen met een enkele verdwaalde jongere in een gore zeecontainer. Zo groeten wij u vanuit de ‘Toestand in 1950-1955’ en hopen u weer te begroeten in 1955 tot 1960. Hopelijk dat ook gij, burgemeester Urlings deze historie tot u neemt. Zweet en tranen heeft het mooi sportcomplex gekost, een onderonsje in de Welzijnshoek, zal toch zeker onze mooie aanzien niet besmeuren?